Ugody Pozasądowe

U notariusza można zawrzeć również ugodę w zakresie spraw spornych między stronami.

Narzędzie to ułatwia pozasądowe rozstrzygnięcie spraw o charakterze spornym. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że strony zyskują możliwość pełnego wpływu na sposób uregulowania łączących je stosunków.

Share This