Taksa Notarialna

Czynności notarialnych notariusz dokonuje odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia regulowana jest przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 z późn.zm.).

Taksa notarialna zależna jest najczęściej od wartości przedmiotu dokonywanej u notariusza czynności i została określona w następujący sposób.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

do 3.000 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł

Wysokość taksy notarialnej

100 zł
100 zł + 3% nadwyżki ponad 3.000 zł
310 zł + 2% nadwyżki ponad 10.000 zł
710 zł + 1% nadwyżki ponad 30.000 zł
1010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł
4.770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł
6.770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł

W określonych w § 6 i § 7 rozporządzenia sytuacjach taksa notarialna naliczana jest od 1/10, 1/4 lub 1/2 wartości przedmiotu czynności notarialnej. W niektórych przypadkach stawka taksy notarialnej jest stała. Określono to szczegółowo w § 8 – 16 rozporządzenia.
Ustalone tak kwoty stawek maksymalnych są kwotami netto, co oznacza, iż doliczony do nich zostaje podatek VAT. Jego wysokość wynosi obecnie 23%.

Do obowiązków notariusza należy również pobranie i odprowadzenie na rachunek właściwego urzędu podatków i opłat w przypadkach, gdy wynika to z przepisów obowiązującego prawa.
Są to:
– podatek od czynności cywilnoprawnych
– podatek od spadków i darowizn
– opłaty sądowe od wniosków o wpis do księgi wieczystej w przypadku, gdy akt notarialny zawiera taki wniosek.
Należności powyższe notariusz pobiera od stron i w ustawowym terminie przekazuje na rachunek właściwego urzędu lub sądu.

Share This