Obowiązek informacyjny RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Dr Piotr Krzysztof Sierakowski prowadzący działalność pod nazwą KANCELARIA NOTARIALNA DR PIOTR KRZYSZTOF SIERAKOWSKI adres ul. Północna 8a lok 4, 96-320 Mszczonów.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres piotr.sierakowski@notariusze.lodz.pl
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
a. podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
b. realizacji zawartej z Administratorem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
c. marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).
d. dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
e. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO)
4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
a. Administrator ma prawo przekazać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook, itp.). Google i Facebook przystąpiły do
porozumienia w sprawie Prywatności UE-USA i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 IP/16/2016 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które
przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.
6. Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie:
a. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem- przez okres do zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
b. w zakresie marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora- do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu.
c. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
7. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.
9. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Share This