Akt Notarialny

Akt notarialny jest najważniejszą z podejmowanych przez notariusza czynności.

Osoby zamierzające stanąć do aktu notarialnego powinny dysponować ważnym, nieuszkodzonym dowodem osobistym.

Wśród informacji, które należy przedstawić w każdym przypadku wymienić trzeba podstawowe dane dotyczące stron. Są to:
1. imiona,
2. nazwisko,
3. imiona rodziców,
4. numer PESEL,
5. numer dowodu osobistego i data jego ważności,
6. adres miejsca zamieszkania,
7. stan cywilny,
8. w razie trwania małżeństwa informacja o obowiązującym małżonków ustroju majątkowym;
9. numer konta bankowego strony sprzedającej w przypadku przeniesienia własności.

W art. 92 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie wskazane są elementy, które powinien zawierać akt notarialny.

Formy aktu notarialnego wymagają takie czynności prawne, jak np.: przeniesienie własności lub obciążenie nieruchomości, testament, umowa majątkowa małżeńska, umowa deweloperska, oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji do umowy najmu instytucjonalnego, oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji do umowy najmu okazjonalnego. Akt notarialny może być sporządzony również z udziałem osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać. Do podjęcia u notariusza każdej ze wskazanych czynności prawnych konieczne jest przedstawienie określonych dokumentów.

W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej są to:
1. podstawa nabycia nieruchomości przez sprzedającego;
2. numer księgi wieczystej nieruchomości;
3. wypis (i ewentualnie) wyrys z rejestru gruntów oraz – w przypadku nieruchomości zabudowanej – wypis z kartoteki budynków;
4. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z urzędu gminy, ewentualnie – zaświadczenie o braku takiego planu;
5. świadectwo charakterystyki energetycznej (w przypadku budynku);
6. zaświadczenie z urzędu gminy o rewitalizacji;
7. zaświadczenie ze starostwa powiatowego o planie urządzania lasu;
8. decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę lub o warunkach zabudowy – jeżeli była wydana;
9. w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia lub darowizny zaświadczenie z urzędu skarbowego o rozliczeniu podatku od spadku bądź od darowizny (w przypadku darowizn nabytych od dnia 1 stycznia 2007 roku),
10. cena sprzedaży i warunki jej płatności,
11. data wydania nieruchomości.

W przypadku umowy ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu – poza dokumentami wskazanymi wyżej należy jeszcze przedłożyć:
1. zaświadczenie ze Starostwa stwierdzające samodzielność lokalu oraz zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz zgodność z pozwoleniem na budowę (albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem), oraz zgodność z pozwoleniem na użytkowanie (albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy);
2. rzut lokalu z planem i opisem lokalu;
3. wypis z kartoteki lokali;
4. świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu;
5. odpis ostatecznej decyzji właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku z urzędu miasta.

W przypadku umowy sprzedaży bądź darowizny odrębnej własności lokalu – poza dokumentami wskazanymi wyżej należy jeszcze przedłożyć:
1. zaświadczenie ze wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu w opłatach za lokal.
2. zaświadczenie z urzędu gminy o braku osób zameldowanych w lokalu.

W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należy dodatkowo przedłożyć:
1. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym danej osobie prawie do lokalu oraz o braku zadłużenia sprzedającego wobec Spółdzielni.

W przypadku testamentu:
1. dane spadkodawcy;
2. dane powoływanych spadkobierców;
3. w przypadku, gdy testament ma zawierać wydziedziczenie – dane osoby wydziedziczanej.

W przypadku umowy majątkowej małżeńskiej:
1. odpis aktu małżeństwa:

 

Share This